E-Melkan Sumbangan anda.


Belajar Bahasa Inggeris

Ditujukan kepada pelajar aliran Melayu, atau mereka yang pertuturan asasnya ialah bahasa Melayu macam saya.

Belajar ikut turutan berikut : (Click to expand, double-click to collapse)

I, you, he, she, they, this, that, we, it, these, those


am, is, are

Ketiga-tiga am, is, are bermakna ialah, adalah, sedang. Bagaimanapun :

am digunakan selepas perkataan 'I'. 
is digunakan selepas perkataan 'he', 'she', 'it'. 
are digunakan selepas perkataan 'we', 'they'. 

Contoh am, is, are yang bermakna ialah (adalah):
I am a boy saya (ialah) seorang lelaki
he is a boy dia (ialah) seorang lelaki
she is a girl dia (ialah) seorang perempuan
it is a snake itu (ialah) seekor ular
we are men kami (ialah) lelaki
they are good mereka (adalah) bagus

Contoh am, is, are yang bermakna sedang:

I am angry saya (sedang) marah, saya marah ni
I am hungry saya (sedang) lapar, saya lapar ni
he is thirsty dia (sedang) haus
she is tired dia (sedang) penat
we are happy kami (sedang) gembira
they are sad mereka (sedang) bersedih

Dalam bahasa Melayu, penggunaan 'ialah' boleh ditinggalkan tetapi dalam bahasa Inggeris, penggunaannya adalah dimestikan.

am, is, are boleh juga digunakan sebagai soalan. Apabila digunakan sebagai soalan, am, is, are bermakna adakah. Contoh :

Am I look sad ? Adakah saya kelihatan sedih ?
Is he tall ? Adakah dia tinggi ?
Is she healthy ? Adakah dia sihat ?
Are you good at math ? Adakah awak bagus dalam matematik ?

am, is, are juga boleh bermakna kah dalam soalan. Contoh :

Who am I ? siapa kah saya ?
who is he ? siapa kah dia ?
who are they siapa kah mereka ?
what is this ? apa kah ini ?
where are they ?dimana kah mereka ?

I, me

(Kedua-dua 'I' dan 'me' bermakna 'saya', tetapi terdapat perbezaan dalam penggunaannya).
I am a boy	- right	- saya ialah seorang budak laki-laki
Me a boy	- wrong

Show me the way	- right	- tunjukkan saya jalan itu
show i the wayt	- wrong

Let me know	- right	- beritahu saya
Let I know	- wrong

You and I	- right	- awak dan saya
You and me	- right

I am happy	- right	- saya gembira
Me happy	- wrong

Tell me		- right	- beritahu saya
Tell I		- wrong

he, him

(Membezakan penggunaan he dengan him).
he is angry	 - right - dia (sedang) marah
him is angry	 - wrong

dont look at him - right - jangan pandang dia
dont look at he	 - wrong

she, her

(Membezakan penggunaan she dengan her).
she is a girl	  - right - dia adalah seorang budak perempuan
her is a girl	  - wrong

dont look at her  - right - jangan pandang pada dia
dont look at she  - wrong

her book	  - right - buku dia
she book	  - wrong

they, them

(Membezakan penggunaan they dengan them).
They win	- right - Mereka menang
Them win	- wrong

look at them	- right - Lihat mereka
look at they	- wrong

we, us

(Membezakan penggunaan we dengan us).
we are angry	- right - kami (sedang) marah
us are angry	- wrong

dont look at us	- right - jangan pandang pada kami
dont look at we	- wrong

my, his, her, our, your, their, its

my, his, her, our, your, their, its membayangkan kepunyaan. Contoh :
my book		- buku saya
her book	- buku dia
his book	- buku dia
their book	- buku mereka
our book	- buku kami
your book	- buku awak
its tail	- ekornya

mine, his, hers, yours, theirs, ours, its

mine, his, hers, theirs, ours, yours, its membayangkan siapa punya. Contoh :
mine			- saya punya
yours			- awak punya
his			- dia punya
hers			- dia punya
ours			- kami punya
its			- ia punya

thay book is mine	- buku itu adalah saya punya
that book is his    	- buku itu adalah dia punya
this book is hers   	- buku ini adalah dia punya
this book is yours	- buku ini adalah awak punya
these books are ours  	- buku-buku ini adalah kami punya
those books are theirs 	- buku-buku itu adalah mereka punya
this shit is its    	- najis ini dia (haiwan) punya	

's

's juga membayangkan siapa punya. Contoh :
Ahmad's book		- buku Ahmad
This book is Ahmad's	- buku ini Ahmad punya

was, were

was, were digunakan bagi menandakan keadaan atau peristiwa yang telah berlaku. Ia lebihkurang bermaksud telah, sudah, dahulu.

was digunakan selepas gantinama I, he, she, it. Contoh

	
I was angry 	- saya (dahulu) marah
he was hungry 	- dia (dahulu) lapar
she was fat 	- dia (dahulu) gemuk
it was red 	- ia (dahulu) merah

were digunakan selepas gantinama they, we. Contoh :

They were enemy 	- mereka (dulu) musuh
We were class-mates 	- kami (dulu) rakan sekelas
we were babies		- kami (dahulu) bayi

am, was

(Membezakan penggunaan am dan was).
I am happy	- saya (sekarang) gembira.
I was happy	- saya (dahulu) gembira.

I am angry	- saya (sedang) marah
I was angry	- saya (dahulu) marah

are, were

(Membezakan penggunaan are dan were)
You are sad	- awak (sekarang) sedih
You were sad	- awak (dahulu) sedih.

a, an

a, an bermakna suatu, satu, seorang, sebuah, sebiji, sekeping dan sebagainya. Contoh :

a book 	- sebuah buku.
a tree 	- sebatang pokok.
a man 	- seorang lelaki.
a girl 	- seorang wanita.
an digunakan bila ejaan benda itu bermula dengan huruf a, e, i, o, u. Contoh :
an egg	- sebiji telur
an owl	- seekor burung hantu
an juga digunakan bila ejaan benda itu bukan bermula dengan huruf a, e, i, o, u. tetapi bunyinya seperti huruf a, e, i, o, u. Contoh :
an hour	- satu jam

the

Perkataan the mempunyai beberapa maksud.

Kadang-kadang the memberi makna bahawa hanya terdapat satu sahaja benda atau perkara itu dalam dunia ini. Contoh :

The earth 	- bumi 
The air 	- udara
The sun		- matahari

Kadang-kadang the juga memberi makna itu. Contoh :

the car 	- kereta itu
the shirt 	- baju itu
the boy		- budak itu

Kadang-kadang the juga memberi makna ini. Contoh :

at the moment 	- pada ini ketika >>> pada ketika ini.
at the rate	- pada ini kadar >>> pada kadar ini. 

Kadang-kadang the juga memberi makna yang. Contoh :

the smaller ball - yang lebih kecil bola
		  >>> bola yang lebih kecil. 

has, have, had

has, have, had bermaksud ada, mempunyai, memiliki.

has, have bermaksud ada, mempunyai, memiliki pada masa sekarang.
had bermaksud ada, mempunyai, memiliki pada masa terdahulu.

has digunakan selepas she, he, it.
have digunakan selepas we, you, I, they.
had digunakan selepas semuanya (she, he, it, we, you, I, they).

Contoh :
I have a cat 	  - Saya (sekarang) ada seekor kucing
She has a book 	  - Dia (sekarang) ada sebuah buku
He has a bicycle  - Dia (sekarang) ada sebuah basikal
You have a pencil - awak (sekarang) ada sebatang pensel
They have fruits  - Mereka (sekarang) ada buah-buahan
It has tail 	  - Ia (sekarang) ada ekor
we have bicycles  - kami (sekarang) ada basikal

I had a fever yesterday	- saya ada demam semalam
She had a cat		- dia pernah mempunyai seekor kucing
I had scolded him	- saya ada marah dia.
you had a dream		- awak pernah bermimpi
we had red shoes	- kami pernah ada kasut merah
He had yellow pencil	- dia pernah ada pensil kuning
Apabila has, have dijadikan soalan, ia bermaksud sudahkah?. Contoh :
has she tell you ?	- sudahkah dia beritahu awak ?
have they arrive ?	- sudahkah mereka sampai ?
had boleh juga bermaksud kalaulah. Contoh :
Had you follow the rules, the accident would not happen
- Kalaulah awak ikut peraturan, kemalangan itu tidak
 akan berlaku. 

do, does, did, done

I do		-	Saya yang buat, memang saya
I did		-	sayalah yang telah melakukannya
She does	- 	Dia (perempuan) yang buat
She did		-	Dialah (perempuan) yang buat
He does		-	Dia (lelaki) yang buat
He did		-	Dialah (lelaki) yang buat
They do		-	Mereka yang buat
They did	- 	Merekalah yang buat
We do		-	Kami buat
We did		-	Kamilah yang melakukannya

Do you.. ?	-	Awak kah ? Adakah awak ?
Does she...?	-	Dia kah ? Adakah dia ?
Does he ...?	-	Diakah ? Adakah dia ?

Did he ... ?	-	Diakah ? Adakah dia ?
Did she ...?	-	Diakah ? Adakah dia ?

'...ed', '...en' :

Akhiran '...ed', '...en' bermakna 'bangun kena buat'

kill		- bunuh
killed		- telah membunuh
is killed	- dibunuh
was killed	- telah dibunuh

write		- tulis
wrote		- telah menulis
is written	- ditulis
was written	- telah ditulis 

this, these

Kedua-dua this, these bermakna ini. Bagaimanapun, this digunakan kepada benda yang bilangannya hanya satu. these pula digunakan kepada benda-benda yang bilangannya lebih dari satu. Contoh :
this pen	- pen ini
these pens	- pen-pen ini

this hole	- lubang ini
these holes	- lubang-lubang ini

that, those

Kedua-dua that, those bermakna itu. Bagaimanapun, that digunakan kepada benda yang bilangannya hanya satu. those pula digunakan kepada benda-benda yang bilangannya lebih dari satu. Contoh :
that pen	- pen itu
those pens	- pen-pen itu

that hole	- lubang itu
those holes	- lubang-lubang itu

...s

Akhiran 's' menjadi petunjuk bahawa bilangan adalah lebih dari satu.
Singular	= satu
Plural 		= Lebih dari satu

Contoh :

a book		- sebuah buku
two books	- dua buah buku
three books	- tiga buah buku
many books	- banyak buku
books		- buku-buku
this book	- buku ini
these books	- buku-buku ini
that book	- buku itu
those books	- buku-buku itu
my book		- buku saya
my books	- buku-buku saya
the book	- buku berkenaan, buku itu

Any

Any		- apa-apa, mana-mana

Any book	- mana-mana buku
Anything	- apa-apa
Anywhere	- di mana-mana
Anyhow		- bagaimanapun
anyone		- sesiapa

Do you have any cheese?
He doesn't have any friends in Chicago.

or, and

or		- atau
and		- dan
both		- kedua-dua
all		- semua
but		- tetapi
while		- sementara
meanwhile	- sementara itu
though		- walau, meski
eventhough	- walaupun, meskipun

How much, how many


Used to


Bentuk


Corak


Pertanyaan, Soalan


who


whom


whose


which


My, His, Her, Our, Your, Their


mine, yours, his, hers, theirs, ours, its


in


no, not, un, dis


less


Lokasi


Jarak


Ukuran


kuantiti


Keluarga


Perasaan


Masa


Tempoh


Bilangan


Kedudukan


Warna


Saiz


Tanda-tanda


Rasa


Bunyi mengelirukan


Bunyi hampir sama


...self


Inggeris bahasa terbalik


Keadaan


Perbuatan


Kekerapan


Sikap, Perangai


Penyambung ayat


if


in, on, at


to, into, from, out from


must have, can't have


should have, needn't have


Kerjaya


jantina


kediaman


...ly


Ringkasan


Would have ...


Kalaulah ...


Some


Asking questions


Agreeing or disagreeing


tall, taller, tallest


Greetings


contoh ayat


Math

count		- kira
match		- padankan
add		- campur, tambah
minus		- tolak, buang
deduct		- tolak, buang
multiply	- darab
divide		- bahagi
compute		- kira

Cuaca

panas		- hot
hangat		- warm, humid
sejuk		- cold
hujan		- rainy
gelap		- dark
berangin	- windy
redup		- cloudy

Musim-musim

musim		- season

musim panas	- summer, hot season
musim sejuk	- winter
musim luruh	- spring
musim bunga	- autumm

tempat-tempat

aquarium	- akuarium
bakery		- tempat membuat kek
barracks	- berek
cemetary	- perkuburan
cinema		- panggung wayang
dock		- tempat kapal laut dibaiki
factory		- kilang
garage		- tempat menyimpan kenderaan
hangar		- tempat menyimpan kapalterbang
hotel		- hotel
inn		- hotel kecil
jail		- penjara
kindergarten	- pusat jagaan kanak-kanak
laundry		- tempat membasuh pakaian
library		- perpustakaan
market		- pasar
mosque		- masjid
museum		- muzium
nursery		- tempat menyambah benih tumbuhan
orchard		- tempat menanam bunga-bunga
orphanage	- rumah anak yatim
quay		- tempat kapal berlabuh
restaurant	- restoran
reservoir	- kolam takungan air
theatre		- panggung
zoo		- zoo

bahagian-bahagian rumah

dapur		- kitchen
ruang tamu	- 
ruang makan	- dining room
dinding		- wall
kertas dinding	- wallpaper
lantai		- floor
bilik		- room
tandas		- toilet
bilik tidur	- bedroom
bilik mandi	- bathroom
siling		- ceiling
tingkap		- window
pintu		- door
gril		- grille
tempat kereta	- garage
papan		-
batu-bata	- brick
dinding bata	- brickwall
rak kasut	- shoe-rack
lampu		- light

as black as

as black as coal	- sehitam arang
as hot as fire		- sepanas api
as warm as his love	- sehangat kasihnya
as cold as ice		- sesejuk ais
as dark as night	- segelap malam
as easy as ABC		- semudah ABC
as hard as iron		- sekeras besi
as light as cotton	- seringan kapas
as loud as thunder	- sekuat guruh
as sharp as knife	- setajam pisau
as sweet as honey	- semanis madu
as white as snow	- seputih salji

then, than

then	- kemudian, setelah itu, selepas itu
than	- daripada

he walk, then he run	- dia berjalan, kemudian dia berlari

Ali is shorter than Din	- Ali lebih rendah dari Din.

simple past tense

Simple past tense ialah satu cara bagi menunjukkan bahawa satu keadaan telah berlaku dalam masa yang telah lalu.
sell	- jual (sekarang)
sold	- jual (telah berlaku)

I sell this pen to you
- saya jual pen ini kepada awak

I sold this pen to him yesterday 
- saya telah jual pen ini kepada dia semalam 

take	- ambil
took	- telah mengambil

lose	- hilang
lost	- telah hilang

sleep	- tidur
slept	- telah tidur

hear	- dengar
heard	- telah dengar

go	- pergi
went	- telah pergi

steal	- curi
stole	- telah curi

give	- beri
gave	- telah beri

catch	- tangkap
caught	- telah tangkap

meet	- jumpa
met	- telah jumpa

find	- jumpa
found	- telah jumpa

come	- datang
came	- telah datang

play	- main
played	- telah main

write	- tulis
wrote	- telah tulis

Konsep 'tense' (telah / sedang / akan)

Dalam bahasa Inggeris terdapat konsep 'tense' dimana dengannya kita dapat mengetahui atau memberitahu melalui satu perkataan bahawa suatu perbuatan, aktibiti atau keadaan telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku atau sepatutnya berlaku.

Contoh :

eat			- makan
I eat rice		- saya makan nasi 
I do not eat iron	- saya tidak makan besi
I ate			- saya sudah makan
I will eat	 	- saya pasti akan makan 
I am eating		- saya sedang makan (sekarang)
I was eating		- saya sedang makan (ketika itu) 
I have eaten the fish	- saya pernah makan ikan itu
			 (dan mungkin makannya lagi)
I had eaten the fish	- saya pernah makan ikan itu
			 (dan tak akan makan lagi)
I had been eating	- saya sedang makan (pada masa itu)
I will be eating	- saya akan sedang makan
			 (pada masa itu)
I will have eaten	- saya akan sudah habis makan
			 (pada masa itu)
I will have been eating	- saya akan sudah makan
I should have been eating
			- saya sepatutnya sudah makan

speak			- cakap
I speak English		- saya cakap Inggeris 
I do not speak Iban	- saya tidak cakap bahasa Iban
I spoke			- saya sudah cakap
I will speak	 	- saya pasti akan cakap 
I am speaking		- saya sedang bercakap (sekarang)
I was speaking		- saya sedang bercakap (ketika itu) 
I have spoken		- saya pernah bercakap
			 (dan mungkin bercakap lagi)
I had spoken		- saya pernah bercakap
			 (dan tak akan bercakap lagi)
I had been speaking	- saya sedang bercakap (pada masa itu)
I will be speaking	- saya akan sedang bercakap
			 (pada masa itu)
I will have spoken	- saya akan sudah habis bercakap
			 (pada masa itu)
I will have been speaking	- saya akan sudah bercakap


sama, lebih, paling

big		- besar
as big as	- sama besar seperti, sebesar
bigger than	- lebih besar daripada
the biggest of	- yang paling besar diantara

dark		- gelap
as dark as	- sama gelap seperti, segelap
darker than	- lebih gelap daripada
the darkest of	- yang paling gelap diantara

Future Past Tense

Ini merujuk kepada satu peristiwa dimasa depan dan kepastian berlakunya adalah sangat tinggi. Ini digambarkan dengan penggunaan perkataan Shall atau Will.

Kedua-dua perkataan bermakna Akan.

Contoh :

I shall take a book 	- Saya akan mengambil sebuah buku.
She will give me a book - Dia akan memberi saya sebuah buku.
He will draw a picture 	- Dia akan melukis satu gambar.
They will fight 	- Mereka akan bergaduh.
I shall hear the noise 	- Saya akan mendengar bunyi bising.

Ciri, sifat


Appearance
 
adorable
adventurous
aggressive
alert
attractive
average
beautiful
blue-eyed 
bloody
blushing
bright
clean
clear
cloudy
colorful
crowded
cute
dark
drab
distinct
dull
elegant
excited
fancy
filthy
glamorous
gleaming
gorgeous
graceful
grotesque
handsome
homely
light
long
magnificent
misty
motionless
muddy
old-fashioned
plain
poised
precious
quaint
shiny
smoggy
sparkling
spotless
stormy
strange
ugly
ugliest
unsightly
unusual
wide-eyed
	
Condition
 
alive
annoying
bad
better
beautiful
brainy
breakable
busy
careful
cautious
clever
clumsy
concerned
crazy
curious
dead
different
difficult
doubtful
easy
expensive
famous
fragile
frail
gifted
helpful
helpless
horrible
important
impossible
inexpensive
innocent
inquisitive
modern
mushy
odd
open
outstanding
poor
powerful
prickly
puzzled
real
rich
shy
sleepy
stupid
super
talented
tame
tender
tough
uninterested
vast
wandering
wild
wrong
	
Feelings 
 
angry
annoyed
anxious
arrogant
ashamed
awful
bad
bewildered
black
blue
bored
clumsy
combative
condemned
confused
crazy, flipped-out
creepy
cruel
dangerous
defeated
defiant
depressed
disgusted
disturbed
dizzy
dull
embarrassed
envious
evil
fierce
foolish
frantic
frightened
grieving
grumpy
helpless
homeless
hungry
hurt
ill
itchy
jealous
jittery
lazy
lonely
mysterious
nasty 
naughty
nervous
nutty
obnoxious
outrageous
panicky
repulsive
scary
selfish
sore
tense
terrible
testy
thoughtless
tired
troubled
upset
uptight
weary
wicked
worried

Feelings (Good)
 
agreeable
amused
brave
calm
charming
cheerful
comfortable
cooperative
courageous
delightful
determined
eager
elated
enchanting
encouraging
energetic
enthusiastic
excited
exuberant
fair
faithful
fantastic
fine
friendly
funny
gentle
glorious
good
happy
healthy
helpful
hilarious
jolly
joyous
kind
lively
lovely
lucky
nice
obedient
perfect
pleasant
proud
relieved
silly
smiling
splendid
successful
thankful
thoughtful
victorious
vivacious
witty
wonderful
zealous
zany
	
Shape
 
broad
chubby
crooked
curved
deep
flat
high
hollow
low
narrow
round
shallow
skinny
square
steep
straight
wide
	
Size 
 
big
colossal
fat
gigantic
great
huge
immense
large
little
mammoth
massive
miniature
petite
puny
scrawny
short
small
tall
teeny
teeny-tiny
tiny
	
Sound
 
cooing
deafening
faint
harsh
high-pitched
hissing
hushed
husky
loud
melodic
moaning
mute
noisy
purring
quiet
raspy
resonant
screeching
shrill
silent
soft
squealing
thundering
voiceless
whispering
	
Time
 
ancient
brief
Early
fast
late
long
modern
old
old-fashioned
quick
rapid
short
slow
swift
young

Taste/Touch
 
 
bitter
delicious
fresh
juicy
ripe
rotten
salty
sour
spicy
stale
sticky
strong
sweet
tart
tasteless
tasty
thirsty
fluttering
fuzzy
greasy
grubby
hard
hot
icy
loose
melted
nutritious
plastic
prickly
rainy
rough
scattered
shaggy
shaky
sharp
shivering
silky
slimy
slippery
smooth
soft
solid
steady
sticky
tender
tight
uneven
weak
wet
wooden
yummy
 
Touch
 
boiling
breezy
broken
bumpy
chilly
cold
cool
creepy
crooked
cuddly
curly
damaged
damp
dirty
dry
dusty
filthy
flaky
fluffy
freezing
hot
warm
wet 
 
Quantity
 
abundant
empty
few
heavy
light
many
numerous
substantial
 

Conjunction (Penyambung ayat)

for
and
nor
but
or
yet
so
after
although
as
as if
as long as
as much as
as soon as
as though
because
before
by the time
even if
even though
if
in order that
in case
lest
once
only if
provided that
since
so that
than
that
though
till
unless
until
when
whenever
where
wherever
while

yang


arahan